Programma's

5. Sociaal domein

5.6 Sociaal domein algemeen

Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
Onze gemeente is, samen met gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland, geselecteerd voor het landelijke koploperproject ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We kregen hiervoor een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het project is in 2021 gestart met het onderzoek ‘Evaluatie Cliëntondersteuning’. Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige inrichting van OCO nog onvoldoende aansluit op de behoefte van onze inwoners. Daarnaast is de inzet van OCO nog beperkt bekend bij zowel inwoners als medewerkers binnen de gemeente. In 2022 hebben we naar aanleiding van het onderzoek ingezet op drie oplossingsrichtingen:

  1. Het intern vergroten van kennis en processen rondom OCO.
  2. Het vormgeven en inrichten van een nieuw platform samen met de 3 formele en 2 informele OCO aanbieders.
  3. Het vergroten van de bekendheid van OCO.

In de laatste maanden van 2022 wordt de implementatie van de acties die zijn gekoppeld aan de drie oplossingsrichtingen verder uitgerold. Daarnaast starten we het borgingstraject op.

Centrumregeling Sociaal domein Fryslân (SDF)
Er worden diverse inkoopprocessen voor Jeugd en Wmo uitgevoerd. De Regiovisie Jeugdhulp is opgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan implementatie van de nieuwe manier van besturen van deze regeling.

Adviesraad Sociaal domein
De Adviesraad Sociaal Domein bracht advies uit:

  • Gevraagd advies op verschillende beleidsplannen en beleidsregels, zoals op de Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West, op de beleidsregels vrijlating giften, op de beleidsregels studietoeslag en op de beleidsregels verlaging wegens ontbreken woonlasten.
  • Er is een ‘ongevraagd advies’ uitgebracht over de zichtbaarheid van OCO op de gemeentelijke website.
  • Verder is de adviesraad betrokken bij het inkoopproces Wmo Resultaatgericht werken, verbeterplan Koploperproject OCO en diverse klankbordgroepen, zoals bijv. de Werkgroep Inclusie.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16