Programma's

5. Sociaal domein

Algemeen

Participatiewet
Het aantal inwoners dat recht heeft op een uitkering blijft op een laag niveau. Dekking vindt plaats op basis van het BUIG-budget. Dat is een gebundelde uitkering van het rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW , de IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). Daarnaast wordt hier ook de loonkostensubsidie uit gefinancierd van inwoners met Banenafspraakbanen (BAB)-indicatie en de loonkostensubsidie Beschut Werk.

Het BUIG-budget daalt de afgelopen jaren. Het definitieve BUIG-budget 2021 bedroeg € 13,5 miljoen. Het voorlopige BUIG-budget 2022 bedrag € 12,8 miljoen. Inmiddels is het nader voorlopig BUIG-budget 2022 gepubliceerd en dit betekent voor ons een budget van € 11,9 miljoen. In oktober 2022 ontvangen we het definitieve BUIG-budget 2022, dat betekent dat het budget van € 11,9 miljoen zowel nog naar boven als naar beneden kan worden bijgesteld. Deze definitieve bijstelling vindt pas plaats bij de jaarrekening 2022.

Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz)
De uitgaven voor de regeling Bbz worden gedekt uit het BUIG-budget. De overschrijdingen op de Bbz waren de afgelopen jaren, jaarlijks afgerond € 400.000. In 2021 waren er Tozo uitkeringen beschikbaar, waardoor minder aanspraak op de Bbz werd gedaan. We verwachten op deze post een nadeel van € 500.000 ten opzichte van de begroting, dit nadeel kan gedekt worden uit de inkomsten van het BUIG-budget. Per saldo verwachten wij dat  deze post daarom geen invloed heeft op het rekeningsaldo van 2022.

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 5

Bedrag

v/n

5.2 Maatwerkvoorzieningen

Voorzieningen WMO

-80

n

Ondersteuning WMO

-85

n

PGB ondersteuning WMO

35

v

Totaal

-130

n

Voorzieningen WMO  
De kosten van woonvoorzieningen lijken hoger uit te vallen dan vorig jaar. Dit komt doordat mensen langer zelfstandig wonen en door de vergrijzing. Ook is er een lichte stijging te zien bij vervoersvoorzieningen. Hieronder vallen hulpmiddelen, zoals scootmobielen, aangepaste fietsen, en het collectief vervoer. Het aantal taxiritten is terug naar het niveau van voor de coronacrisis.
Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd. Deze zijn hoger dan de standaard indexering. In het bijzonder zijn de prijzen voor hulpmiddelen sterk gestegen. In totaal verwachten wij een nadeel op de voorzieningen WMO van €80.000.

Ondersteuning WMO
WMO aanbod en abonnementstarief (nadeel € 735.000)
Er is meer vraag naar dagbesteding en specialistische zorg. De kosten van het abonnementstarief zijn in vergelijking met 2021 verder toegenomen. Een wetswijziging is in de maak om ervoor te zorgen dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 weer inkomensafhankelijk is. Er is nog geen duidelijkheid over de extra kosten van het abonnementstarief. Het kabinet start vanaf het najaar met een houdbaarheidsonderzoek naar de Wmo op de langere termijn.

Beschermd wonen (geschat voordeel € 650.000)
Er is een meevaller te verwachten bij beschermd wonen. Ook in de jaarrekening 2021 is een voordeel van deze financiële omvang opgenomen. Dit komt door de inzet van een provinciaal expertiseteam, verschuiving naar ambulante (lokale) ondersteuning, meer middelen vanuit het Rijk en een gunstige uitkomst in verband met verrekening overgangsclienten Wlz.

PGB ondersteuning Wmo
Jaarlijks daalt het aandeel PGB-verstrekkingen voor zowel Begeleiding als Hulp bij het huishouden en daarmee ook de uitgaven. We verwachten over 2022 €35.000 minder uit te geven.

Afwijkingen op kredieten

Voor dit programma verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16