Programma's

5. Sociaal domein

5.1 Samenleving en sociaal wijkteam

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Een sterke, dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen, waarin iedereen (naar vermogen) meedoet: de inclusieve samenleving. Daartoe richten we ons op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg en het versterken van inwonersinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Preventief jeugdbeleid
Het afgelopen jaar hebben we plannen gemaakt om te komen tot een integrale aanpak ‘Jongeren veilig op straat’. De Kear heeft tijdelijk twee extra jongerenwerkers in dienst om overlast door jongeren op straat te voorkomen en op te lossen.

Welzijnswerk
We hebben het contract met De Kear voor twee jaar verlengd. De opdracht en de gestelde doelen zijn onveranderd. De Kear is inmiddels goed ingewerkt en bekend in onze gemeente. Zij zijn goed zichtbaar, steeds meer mensen en organisaties weten hen te vinden. Wij geven uitvoering aan de opgestelde ontwikkelagenda.

Inclusiebeleid
Er wordt uitvoering gegeven aan het inclusiebeleid ‘Iedereen doet mee: de inclusieve samenleving’. Daarmee willen wij bevorderen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht herkomst, huidskleur, religie en levensbeschouwing, gender, seksuele oriëntatie, levensfase, beperking of armoede.

Mantelzorg
Het beleidsplan Mantelzorg is in 2021 vastgesteld en begin dit jaar is het Uitvoeringsplan 2022-2023 opgesteld. We zetten in op de uitvoering van drie actielijnen:
1.   Ondersteuningsaanbod afstemmen en inzichtelijk maken.
2.   Vinden, bewust worden en informeren.
3.   Deskundigheidsbevordering.

Het aantal toegekende mantelzorgwaarderingen is vorig jaar fors gestegen (van 488 naar 683). Op basis van het aantal toegekende aanvragen over de eerste 8 maanden van 2022 lijkt die stijging verder door te zetten (van 258 toekenningen in 2021 naar 296 in 2022).

We willen bereiken dat zoveel mogelijk mantelzorgers op de been blijven en op tijd passende ondersteuning krijgen. Een mantelzorgmakelaar kan mantelzorgers de weg wijzen in alle ondersteuningsmogelijkheden. Daarom hebben we deze functie ondergebracht bij een aanbieder van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning met specialisatie mantelzorg.

Vrijwilligerswerk
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief: zo’n 60% van onze inwoners verricht vrijwilligerswerk. Onderdeel van onze opdracht aan De Kear is het ondersteunen van inwonersinitiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze ondersteuning is altijd zo kort mogelijk en zo licht mogelijk: De Kear sluit zoveel mogelijk aan bij wat mensen zelf kunnen.

We organiseren in het najaar samen met De Kear een vrijwilligersmarkt- en festival. Daarmee combineren we het informeren van inwoners over vrijwilligerswerk met de waardering voor de al actieve vrijwilligers in de gemeente.

We waarderen de inzet van vrijwilligers op de volgende manieren:

  1. We reiken jaarlijks vrijwilligersprijzen uit (dit gaat in 2023 voor het eerst plaatsvinden).
  2. We bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet op 7 december tijdens de internationale dag van het vrijwilligerswerk via onze sociale media kanalen.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16