Programma-overstijgende informatie

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In de Programmabegroting 2022 bent u geïnformeerd over de verwachte stand van de reserves en voorzieningen. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht. Wij presenteren hier een overzicht van de reserves en voorzieningen, exclusief de prognose rekeningresultaat 2022 (€3.067.000). Onderstaand overzicht sluit aan met de beginstand reserves en voorziening zoals deze gepresenteerd is in de Programmabegroting 2023.

Bedragen x € 1.000

Saldo 1-1-2022

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 1-1-2023

Algemene reserves:

Algemene reserve

4.531

8.630

-5.474

7.687

Weerstandsvermogen

8.300

0

-300

8.000

12.831

8.630

-5.774

15.687

Bestemmingsreserves:

Extra kosten corona virus

1.943

-

-1.943

0

Kapitaallasten

8.924

0

-318

8.606

Onderhanden werk

9.947

5.776

-15.467

256

20.814

5.776

-17.728

8.862

Voorzieningen:

Personeel

0

131

-125

6

Pensioenen wethouders

5.308

238

-220

5.326

Afwikkeling grondexploitaties

684

0

0

684

Baggeren

467

175

-139

503

Vastgoed

2.364

700

-605

2.459

Kunstwerken

500

201

-237

464

Groot onderhoud Swimfun

77

0

-10

67

Derdengelden

6

0

0

6

Egalisatie riolering

3.735

147

0

3.882

13.141

1.592

-1.336

13.397

Rekeningresultaat

5.145

Totaal generaal

51.931

15.998

-24.838

37.946

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16