Programma's

5. Sociaal domein

5.4 Conflictzorg

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, waarmee specialistische ondersteuning kan worden gegeven aan kwetsbare kinderen en jongeren.
Voorkomen van Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanuit de provinciale regiovisie ‘Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties’ en de op te stellen ‘Aanpak mensenhandel’ wordt invulling gegeven aan het lokale beleidsplan gericht op sociale veiligheid, mensenhandel en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16