Bijlagen

Bijlage 1: Begrotingswijziging per programma/productgroep

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Voorziening wethouder pensioenen

600

 Totaal programma 1

0

600

Programma 2 Ruimte

Openbaar groen wijkbeheer

100

Regionale uitvoeringsdienst (FUMO)

50

Extra dotatie voorziening wegen

1.730

Exploitatie gronden algemeen

400

 Totaal programma 2

0

2.280

Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs

AZC

-120

 Totaal programma 4

0

-120

Programma 5 Sociaal domein

5.2 Maatwerkvoorzieningen

Voorzieningen WMO

80

WMO aanbod en abonnementstarief

735

Beschermd wonen

650

PGB ondersteuning WMO

-35

 Totaal programma 5

650

780

Algemene dekkingsmiddelen

Loon- en prijscompensatie budgetten 2022

701

Stelpost loon- en prijscompensatie budgetten 2022

-701

Prijscompensatie investeringen 2022 (kapitaallasten)

202

Stelpost prijscompensatie investeringen 2022 (kapitaallasten)

-202

Prijscompensatie eenmalige kredieten 2022

434

Algemene baten en lasten

-100

 Totaal Algemene dekkingsmiddelen

0

334

Effect rekeningresultaat 2022

-3.224

650

650

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16