Inleiding

Leeswijzer

Leeswijzer

Conform de vastgestelde financiële verordening betreft dit een rapportage over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar met een vooruitblik richting het einde van het jaar. Dit doen wij aan de hand van de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen per programma. Wij rapporteren op hoofdlijnen en afwijkingen. Per productgroep lichten wij afwijkingen groter dan € 100.000 toe. Bij investeringskredieten lichten wij afwijkingen groter dan € 50.000 toe. Evenals voorgaande jaren nemen we alleen de beïnvloedbare kosten mee in de rapportage. Hier en daar zijn ook kleinere afwijkingen benoemd indien wij dat interessant vinden voor de raad.

U vindt in hoofdstuk 2 de programmaverantwoording. De opbouw binnen de programma’s volgt de begroting 2022 en is als volgt:

 1. hoofddoelstelling programma (missie)
 2. subdoelstellingen
  1. Uitvoering beleid t.o.v. doelstelling.
  2. Afwijkingen t.o.v. begroting (>€ 100.000)
  3. Afwijkingen benoemen investeringskredieten (10% met minimum € 50.000)
  4. Projecten vanaf € 1 mln.
 3. tabel geprognotiseerde afwijkingen 31/12/2022 op begroting per productgroep
 4. tabel geprognotiseerde afwijkingen 31/12/2022 op investeringen

Daarna rapporteren wij in hoofdstuk 3 over programmaoverstijgende onderwerpen. In dit hoofdstuk komen de algemene dekkingsmiddelen en enkele bedrijfsvoeringsaspecten aan bod.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16