Programma's

5. Sociaal domein

5.5 Gezondheidszorg

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Alle inwoners van de Fryske Marren hebben gelijke kansen op een goede gezondheid.

Gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid richt zich op de vraagstukken waar de grootste ziektelast wordt verwacht en waar de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare inwoners kan worden bereikt. Op basis van vijf uitgewerkte ambities werken we aan deze doelstellingen:

Ambitie 1    Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving: omgevingsvisie, omgevingsplan
Ambitie 2     Levensverwachting van kwetsbare inwoners verhogen: Kansrijke Start, Gezonde Wijkaanpak
Ambitie 3    De druk op het dagelijkse leven: Zeg Eens Eerlijk (mentale weerbaarheidscampagne jongeren), preventie- en handhavingsplan, Jeugdketenbeleid
Ambitie 4    Vitaal ouder worden: Preventief netwerk ouderen, valpreventie
Ambitie 5    Gezonde leefstijl stimuleren en behouden: Rookvrije generatie, Kind naar Gezonder gewicht

Op alle vijf ambities lopen diverse projecten veelal in nauwe samenwerking met betrokken partijen. We zien hierin bijna altijd samenwerking tussen het Sociaal Wijkteam, Sociaal Werk de Kear en de GGD terug. Daarnaast is samenwerking met huisartsen, onderwijs en het voorliggend veld van groot belang om te komen tot preventie en bij te dragen aan de gezondheid van inwoners.

In het najaar van 2022 wordt de campagne ‘Gezond je ding doen’ gelanceerd. De campagne heeft als doel te inspireren en inzicht te geven in de projecten die voortvloeien uit het gezondheidsbeleid. Positieve gezondheid is hierin het uitgangspunt. De communicatie richt zich op inwoners, samenwerkingspartners, het college, de raad en de ambtelijke organisatie.

Wet verplichte GGZ (Wvggz) en aanpak mensen met verward gedrag (Openbare geestelijke gezondheidszorg)
De Veiligheidsregio Fryslân voert onderdelen van de Wvggz uit, zoals het horen van iemand die een maatregel opgelegd krijgt en het doen van een verkennend onderzoek. In Fryslân werken gemeenten en organisaties samen in de aanpak mensen met verward gedrag. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke crisisbeoordelingslocatie en de organisatie van het vervoer hiernaartoe.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16