Programma's

5. Sociaal domein

5.2 Maatwerkvoorzieningen

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben.

Wmo Maatwerkvoorzieningen

  • Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo en het aantal voorzieningen stijgt.
  • Het aantal inwoners dat gebruik maakt van Hulp bij het huishouden lijkt in 2022 te stabiliseren.
  • Het doelgroepenvervoer is dit jaar opnieuw aanbesteed voor de komende jaren. De Vier Gewesten is vanaf 1 augustus 2022 de nieuwe contractpartij voor het Wmo-vervoer. Taxicentrale Reidsma voert de ritten uit.
  • Het aantal PGB-voorzieningen loopt licht terug. Deze worden vaker verstrekt als een voorziening in natura. De tarieven voor het PGB formele hulp worden heroverwogen.
  • We willen dat inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief richting werk blijven houden. De Wmo voorziening Arbeidsmatige Dagbesteding kan ook op basis van de Participatiewet worden aangeboden. Dit is één van de actiepunten die in het beleidsplan Participatiewet is opgenomen.
  • Met de nieuwe inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen voor Ondersteuning gaan we gezamenlijk met De Kear en zorgaanbieders actiever inzetten op het versterken van de sociale basis en het aanbod in algemene voorzieningen vergroten.

Wmo Inkoopprocedure Ondersteuning / Resultaatgericht werken
Er is een eerste stap gezet naar het resultaatgericht werken en bekostigen voor individuele begeleiding en dagbesteding. Vanaf 1 januari 2022 werkt het sociaal wijkteam samen met de gecontracteerde aanbieders volgens de methode van resultaatgericht werken. Daarbij staan de cliënt en de te behalen resultaten voorop. De inwoner en het netwerk zijn meer betrokken bij het bepalen van wat er nodig is.

De inkoopprocedure om te komen tot nieuwe contracten per 1 januari 2023 loopt volgens planning. Het aantal te contracteren aanbieders wordt minder. Er blijft voldoende aanbod om ondersteuning te bieden en de keuzevrijheid van inwoners te waarborgen. We gaan uit van een overeenkomst van meerdere jaren om aanbieders de ruimte te geven om te investeren in een veranderend aanbod en het opbouwen van partnerschap met de gemeente en de sociale basis.

Wmo Beschermd wonen
In februari besloot de staatssecretaris tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en daarmee samenhangend het verdeelmodel voor beschermd wonen. Na onderzoek en het inpassen van extra waarborgen is op 30 juni besloten dat de doordecentralisatie van Beschermd Wonen met ingang van 2024 zal plaatsvinden. Concreet betekent dit dat alle gemeenten per 2024 de middelen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. In de huidige situatie ontvangen alleen de centrumgemeenten deze middelen. De Fryske gemeenten gaan deze overgang gezamenlijk voorbereiden in SDF-verband.

Hoofdlijnenakkoord GGZ
Op basis van het hoofdlijnenakkoord GGZ krijgen centrumgemeenten meer middelen om de ondersteuning van inwoners met psychische problemen uit te breiden. Deze middelen zijn toegevoegd aan de budgetten voor Beschermd Wonen. Deze worden uitgekeerd aan de centrumgemeente (Leeuwarden). De inkoop van voorzieningen Beschermd Wonen is belegd bij Sociaal Domein Fryslân. Vooruitlopend op de hiervoor genoemde doordecentralisatie hebben de Friese gemeenten besloten om deze middelen lokaal in te zetten. Met deze middelen worden er twee gespecialiseerde medewerkers toegevoegd aan het sociaal wijkteam Jeugd en Gezin. Tot de daadwerkelijk decentralisatie blijft deze geldstroom zo lopen. Vanaf 2024 wordt dit opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Doelstelling

Voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen voor wie dat nodig hebben, kinderen, jongeren én hun ouders.

Landelijke ontwikkelingen
De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

  1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
  2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

De hervormingsagenda wordt in het najaar opgeleverd en is dan nog onderwerp van een consultatieronde en een uitvoeringstoets.

Provinciale ontwikkelingen
Het aanbestedingsproces specialistisch jeugdhulp en wonen zit in de laatste fase, het gunnen van contracten aan aanbieders. Vanaf 1 januari 2023 starten de nieuwe contracten waarmee de continuïteit van de jeugdhulp gegarandeerd is. Inwoners merken hier zo weinig mogelijk van omdat de hulpverleningstrajecten die al zijn gestart gewoon doorlopen.

Naar verwachting wordt de Regiovisie van Fryslân dit jaar ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De Regiovisie is samen met een groot aantal maatschappelijke partijen en inwoners opgesteld en schetst de ambities, doelstellingen en uitgangspunten van de jeugdhulp in Fryslân voor de periode 2023-2026.

Gemeentelijke ontwikkelingen
We werken aan de ontwikkeling van nieuw Jeugdbeleid. Daar willen we jongeren en hun ouders bij betrekken. We hebben daarvoor aansluiting gezocht bij het beleidsplan Wikselwurk. Als onderdeel van Wikselwurk is onderzoek gedaan naar de invulling van jeugdparticipatie. Er is een gesprek gevoerd met jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat er nog de nodige stappen moeten worden gezet om te komen tot een goede passende vorm van jeugdparticipatie. In het Jeugdbeleid wordt dit vertaald in een plan van aanpak.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16