Programma-overstijgende informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering
Net als voorgaand jaar heeft de gemeente DFM te maken gehad met uitstroom van personeel, ziekte en piekmomenten in de werkzaamheden. Het is dan soms noodzakelijk om personeel in te huren. Zeker nu er ook nog sprake is van krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures langer openstaan en moeilijker vervuld kunnen worden. Het is de verwachting dat de extra inhuur zal worden opgevangen binnen de personeelsbudgetten.

Inkomsten Toeristen- en Forensenbelasting
De aanslagbiljetten toeristenbelasting belastingjaar 2021 zijn in april 2022 verstuurd en de aanslagbiljetten forensenbelasting zijn in april en juni 2022 verstuurd. Conform planning worden de aanslagen forensenbelasting ‘stacaravans’, na communicatie met de exploitanten van de campings, opgelegd.  De aanslagen toeristenbelastingen over belastingjaar 2022 worden verzonden na afloop van het heffingsjaar 2022. 

Precariobelasting/rechten
Het voorstel precariobelasting 2021 is door de raad op 22 juni 2022 behandeld. Het voorstel is conform besloten en inhoudelijk gericht op het vrijstellen van de precariobelasting 2021. Voor 2022 zijn de aanslagen precariobelasting, na actualisatie met afgegeven vergunningen, opgelegd.

Financiële administratie
Over de periode 2017-2021 is er een onderzoek uitgevoerd naar dubbele betalingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat we in die periode van 5 jaar 22 facturen dubbel hebben betaald. Gemiddeld is dit een bedrag van €8.800 per jaar. Wanneer dit aantal gelegd wordt op het totaal aantal facturen dat in die periode is verwerkt (circa 50.000) dan komt dit neer op 0,04%. Naar aanleiding van de uitkomsten kijken we naar benodigde verdere beheersmaatregelen.

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen algemene dekkingsmiddelen

Bedrag

v/n

Loon- en prijscompensatie budgetten 2022

-701

n

Stelpost loon- en prijscompensatie budgetten 2022

701

v

Prijscompensatie investeringen 2022 (kapitaallasten)

-202

n

Stelpost prijscompensatie investeringen 2022 (kapitaallasten)

202

v

Prijscompensatie eenmalige kredieten 2022

-434

n

Algemene baten en lasten

100

v

Totaal

-334

n

Loon- en prijscompensatie budgetten, investeringen en eenmalige kredieten
De raad heeft op 14 september de uitwerking van de Meicirculaire 2022 vastgesteld. Gelet op de extreme inflatieontwikkeling is besloten niet alleen een stelpost op te voeren voor reguliere uitgaven maar ook voor investeringen. In de advisering over de meicirculaire is aangegeven dat we in de najaarsrapportage 2022 de stand van zaken van de prijsontwikkeling van de reguliere uitgaven en de lopende investeringen presenteren. Uit de inventarisatie blijkt dat er ook een bijstelling prijscompensatie eenmalige kredieten nodig is. Hiervoor is geen reservering opgevoerd en dit nadeel van € 434.000 nemen we mee in de nu voorliggende najaarsrapportage. Een specificatie van de investeringen en de eenmalige kredieten is opgenomen in bijlagen 1 en 2. De kapitaallasten die voortvloeien uit de prijscompensatie van de investeringen worden gedekt uit de stelpost die daarvoor bij de meicirculaire 2022 ter beschikking is gesteld.

Algemene baten en lasten programma 1 t/m 5 en algemeen
Er is sprake van diverse voordelen in het budget nagekomen baten en lasten. We voeren een strenger beleid in het wel of niet handhaven van aangegane verplichtingen die in 2021 zijn opgevoerd in de financiële administratie. Uit een beoordeling blijkt dat een deel van de aangegane verplichtingen kunnen vrijvallen omdat de prestatie (deels) niet is geleverd.  Ook het terugvorderen van subsidies uit voorgaande jaren op basis van regelgeving in de vastgestelde subsidieverordening is hieronder verantwoord. Per saldo is er sprake van een voordeel op het budget nagekomen baten en lasten van afgerond € 100.000.

Afwijkingen op kredieten

Binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn geen afwijkingen op kredieten te melden.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16