Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

Algemeen

Zwembaden
Wij hebben nog geen jaarrekening 2021 ontvangen van ons Sportbedrijf waardoor er mogelijk nog financiële consequenties kunnen ontstaan. Ook voor het Sportbedrijf geldt dat er risico is op hogere energiekosten.

Bibliotheken / Kunst en cultuur
Door de uitvoering van het amendement (het eenmalig aanvullen van het exploitatietekort van €10.000 van bibliotheken voor 2022) bij de vaststelling van de begroting 2022 ontstaat er voor dit jaar geen exploitatietekort bij de bibliotheken. Bij de Programmabegroting 2023  wordt een voorstel gedaan om het exploitatietekort structureel aan te vullen.

Onderwijshuisvesting
Er is subsidie aangevraagd voor De Schakel in Rotsterhaule om aanpassingen in de ventilatie en luchtklimaat te doen. Het gaat om een SISA-uitkering van de SUVIS subsidie. Het schoolbestuur is nog niet gestart met de uitvoering. Voor eind 2022 is hier meer duidelijkheid over. We onderzoeken of het mogelijk is deze subsidie in 2023 te gebruiken.

Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl 2021
In de kamerbrief van het ministerie VWS van 12 februari 2021 werd het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl aangekondigd. Dit pakket is gericht op drie doelen:
1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd;
2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen;
3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl.
Op 7 oktober 2021 heeft het college de subsidieregeling ‘Steunpakket De Fryske Marren voor welzijn en leefstijl in coronatijd’ vastgesteld. Dit steunpakket biedt initiatiefnemers de kans een eenmalige subsidie aan te vragen voor de ondersteuning van jeugd- en kwetsbare mensen in De Fryske Marren en het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners. Er zijn aanvragen ingediend en toegekend aan onder meer Leger des Heils, de Kear, Sociaal Goud.
Het pakket kende een subsidieplafond van € 390.000 waar ca. € 280.000 van is uitgegeven.

Coronafonds maatschappelijke instellingen
In december 2020 heeft de raad € 500.000 beschikbaar gesteld voor een fonds om maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen te ondersteunen in gevolgen van de coronacrisis. In het voorjaar van 2021 is een subsidieregeling opengesteld. Daar is weinig gebruik van gemaakt. Het bleek dat aan partijen die een structurele subsidie van de gemeente ontvangen geen extra subsidie toegekend kon worden omdat dit botste met onze Algemene Subsidieverordening (ASV).

Vorig jaar werd duidelijk dat veel dorps- en buurthuizen in de knel kwamen door een gebrek aan inkomsten. In lijn met de doelstelling van deze middelen zoals door de raad bepaalt is, is een voorstel gedaan om met deze middelen de dorps- en buurthuizen te ondersteunen.

Na uitvoering van deze regeling is een nieuwe subsidieregeling voorbereid die een bredere toekenning mogelijk maakt. Deze wordt in het tweede halfjaar van 2022 aan het college voorgelegd en daarna uitgevoerd. Daarmee zullen de resterende middelen van ruim € 200.000 euro alsnog ter beschikking komen voor maatschappelijke instellingen die gevolgen ervaren van de coronacrisis. Met de nieuwe regeling wordt ook de mogelijkheid geboden om initiatieven te organiseren die bijdragen aan het werven van nieuwe leden van verenigingen.

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 4

Bedrag

v/n

4.2 Voorzieningen

AZC

120

v

Totaal

120

v

AZC
Wij verwachten een voordeel van € 120.000. Eerder werd personeel vanuit publiekszaken ingehuurd voor de verwerking van de gegevens van de nieuwe inwoners op het AZC. Door dit proces anders in te richten, is dat niet meer nodig.

Afwijkingen op kredieten

Voor dit programma verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16