Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.2 Voorzieningen

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Het in stand houden van goede sport- en beweeg accommodaties, het faciliteren van sport- en beweeg-aanbieders en het stimuleren van deelname van inwoners aan sport- en beweeg activiteiten.

  • Wij zijn in gesprek met partijen die wij, gedurende de periode waarin ons sport- en beweegbeleid van toepassing is, in willen zetten bij de uitvoering van dit beleid.
  • We geven uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt in het Lokaal Sport en Beweegakkoord in samenwerking met de Kear en ons Sportbedrijf.
  • Wij zijn in gesprek met belanghebbenden over een nieuw te realiseren sportpark in Sint Nicolaasga.
  • Wij geven uitvoering aan het door de raad vastgestelde plan van aanpak huisvesting sport- en sociaal maatschappelijke verenigingen Balk.
  • Wij zijn in gesprek met de voetbalverenigingen CVVO en VV Lemmer over hun fusieplannen en het gezamenlijk willen gaan gebruiken van sportpark De Rien.

Doelstelling

Vitale dorpsgemeenschappen, waar inwoners naar elkaar omkijken en initiatieven nemen om de leefbaarheid in stand te houden dan wel te verbeteren en ontmoetingsplaatsen als voorziening in een dorp, stad of wijk in stand houden en waar mogelijk en waar nodig verbeteren.

We stimuleren en ondersteunen Inwonersinitiatieven
Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zien we dat besturen van plaatselijke belangen, dorpshuizen, buurt- en wijkverenigingen weer mooie inwonersinitiatieven opstarten. We faciliteren en ondersteunen deze initiatieven.

Van de provincie krijgen we budget voor het uitvoeren van de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns. Van deze subsidiemogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. Zo hebben wij o.a. de Gezondheidsmarkt Bloeizone Wolwêze in Sint Nicolaasga en het project Skûtjsesilen foar de Jongerein ondersteund.
Besturen worden door ons actief gestimuleerd om nieuwe leefbaarheidsprojecten te ontwikkelen.

Dorps- en buurthuizen draaien weer, nieuwe exploitatietekorten dreigen
Met enthousiasme hebben de dorps- en buurthuizen hun deuren weer geopend. “We binne wer los!” klonk het in veel dorpen!
Begin dit jaar hebben we alle dorps- en buurthuizen financiële steun verleend om de gederfde inkomsten in 2020 en 2021 zo veel mogelijk te compenseren. Hiervoor zijn de door de raad beschikbaar gestelde middelen (subsidieregeling Coronafonds) ingezet. Zorgen over de exploitatie zijn echter niet verdwenen. Door de sterk stijgende energieprijzen en onderhoudslasten is de verwachting dat meerdere dorps- en buurthuizen dit en volgend jaar met tekorten te maken krijgen. De eerste signalen hebben ons inmiddels bereikt.

Leefbaarheid en ontmoetingsplaatsen
We willen de leefbaarheid in onze kernen op peil houden en als gemeente duurzaam voorzien in maatschappelijke functies en activiteiten. Daarom inventariseren we dit jaar de behoefte (vraag) vanuit de gemeenschap en voeren we een onderzoek uit naar het aanwezige aanbod van accommodaties, waaronder de dorpshuizen. Op basis hiervan ontwikkelen we scenario’s die leiden tot een toekomstbestendig maatschappelijk accommodatiebeleid.

AZC
Onderwijs georganiseerd door de Bolster Cocon en Caleido
De basisschoolkinderen uit het AZC gaan naar de AZC-school bij CBS de Bolster. Deze school is in ieder geval tot en met schooljaar 2022-2023 geopend. Daarnaast worden nu ook Oekraïense leerlingen op de Cocon opgevangen. Mogelijk heeft de Cocon hierdoor in de loop van het schooljaar extra onderwijshuisvesting nodig. Het ISK-onderwijs voor de leerlingen in het voorgezet onderwijs is georganiseerd door Caleido in Lemmer. Ook daar stromen Oekraïense leerlingen in. Er wordt rekening gehouden met mogelijk extra ruimtebehoefte.

Doelstelling

Wij zetten cultuur in om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor zowel inwoners als bezoekers en wij willen de positie van het Fries versterken en wij voeren, zoals vastgelegd in de wet Gebruik Friese taal, Fries taalbeleid uit.

Langzaam herstelt de cultuursector zich van de beperkende maatregelen die het gevolg waren van de coronacrisis. Dat gaat echter niet vanzelf. De problemen waar veel vrijwilligersorganisaties, zoals de culturele verenigingen, mee te maken hebben zijn door de crisis scherp aan het licht gekomen. Ze hebben te maken met afname van leden en een gebrek aan bestuurders en vrijwilligers.

We zijn aan de slag gegaan met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan Kunst Stroomt. Het Centrum voor de Kunsten It Toanhûs voert een pilot uit met een talentonwikkelingsprogramma voor jongeren, het Uitblinkerstraject.

Met een aantal activiteiten hebben we deelgenomen aan de eerste triënnale van LF2028, Arcadia. De voorstellingen van de productie ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ waren op de Oudemirdumer Kliffen.

Om ús meiwurkers oan te moedigjen de Fryske taal te brûken, en de kennis fan it Frysk ûnder de meiwurkers te fergrutsjen, is mei subsydzje fan de provinsje Fryslán de útfiering fan in ynterne kampanje foar meiwurkers tared.

Doelstelling

Alle inwoners beschikken over voldoende (digi-) taalvaardigheden.

De bibliotheken kunnen hun werkzaamheden volledig uitvoeren, doordat bij de Perspectiefnota 2022 eenmalig een verhoging van exploitatiebijdrage ten hoogte van €10.000 is toegekend. Vanaf 1 september zijn de Vrijwilligers Informatie Punten (VIP) van welzijnswerk de Kear gevestigd in de bibliotheken.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16