Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.3 Onderwijs

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

• Toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor alle scholen in onze gemeente;
• Aanbod van onderwijsvoorzieningen dat minimaal voldoet aan de wettelijke eisen;
• Passend onderwijs voor elk leerplichtig kind;
• Elk kind verlaat de school met een startkwalificatie of een arbeidsplek;
• Het voorkomen van achterstanden met opgroeien en ontwikkelen.

Basisonderwijs
In mei 2022 heeft het college ingestemd met de Subsidieregeling Peuterwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente De Fryske Marren. De regeling sluit aan op de huidige wet- en regelgeving. De regeling is vereenvoudigd door vanaf 2023 te werken met uurtarieven en jaarlijks af te rekenen met het daadwerkelijke gebruik en de ontvangen ouderbijdrage. Alle peuters in de Fryske Marren kunnen hun vaardigheden optimaal ontplooien en zich voorbereiden op het basisonderwijs.

Onderwijshuisvesting
De gemeente heeft een grote opgave in de komende jaren. Veel schoolgebouwen zijn 40 jaar of ouder en toe aan renovatie of nieuwbouw. Samen met de schoolbesturen is daarom een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2016-2024 opgesteld. Vanaf 2020 is in de begroting een structureel budget beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Eind 2022 wordt gestart met het ontwikkelen van een nieuw IHP, zodat eind 2023 kan worden voorgelegd aan de raad.

De uitvoering van de renovatie van basisschool de Toekomst in Bakhuizen is uitgesteld naar zomer 2023. De gewenste start van de uitvoering stond gepland in de zomervakantie 2022. Door langere levertijden van materialen kon de uitvoering niet volgens planning verlopen en is besloten om de renovatie een jaar uit te stellen. Daarnaast heeft het schoolbestuur te maken met een tegenvallende aanbesteding door de enorme prijsstijgingen. Door een jaar te wachten, hoopt het schoolbestuur dat de begroting over een jaar er gunstiger uitziet.
Daarnaast wordt gewerkt aan de bouwvoorbereiding van vervangende nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum. Daarbij is het verwerven van de bouwlocatie en het financiële plaatje een aandachtspunt.
Tot slot zijn de twee basisscholen in Sint Nicolaasga bezig met de ontwikkeling van één nieuw schoolgebouw. Het eerste deel van de bouwvoorbereiding is afgerond. Ook is de positionering van de nieuwbouw binnen het plangebied op de huidige voetbalvelden vastgesteld. De komende maanden wordt gewerkt aan de planning, het bestemmingsplan, ontwerp en begroting.

Er zijn dit jaar zes aanvragen voor een voorziening onderwijshuisvesting ingediend. Deze aanvragen worden in het najaar van 2022 door het college inhoudelijk beoordeeld. Via het proces van de begroting wordt aan de raad een financiële afweging gevraagd. Voor 31 december moet het college een besluit hebben genomen over de ingediende huisvestingsaanvragen.

Leerplicht
Regionaal programma voortijdig schoolverlaten
Gemeenten en scholen hebben de wettelijke taak een regionaal programma op te stellen en uit te voeren ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Deze regionale programma’s worden structureel vanuit de rijksoverheid gefinancierd. Voor onze gemeente is de centrumgemeente Súdwest-Fryslân.

Iedere jongere een startkwalificatie
Het uitgangspunt van het kabinet is dat jongeren op school zitten, een baan hebben of een traject van leren en werken volgen. Het doel is dat zoveel mogelijk jongeren een diploma halen op minimaal het niveau van een startkwalificatie. Waar nodig krijgen jongeren een zorgaanbod of tijdelijk maatwerkbegeleiding.

Toename signalen zorgleerlingen en inzet maatwerk
De impact van de coronacrisis op jongeren is merkbaar. Doordat jongeren meer naar school gingen dan vorig schooljaar vielen de problemen eerder op. Hierdoor zijn er in vergelijking met vorig jaar meer jongeren door scholen aangemeld waarbij men zorgen had over de ontwikkelingen op school als in de thuissituatie. Veel casussen zijn in samenwerking met het sociaal wijkteam jeugd en gezin opgepakt om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast hebben een aantal leerlingen het afgelopen halfjaar via leerplicht een maatwerkvoorziening gehad in de vorm van individuele coaching. Deze leerlingen zijn begeleid om te voorkomen dat ze langdurig thuis komen te zitten of voortijdig het onderwijs verlaten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16