Programma's

1. Bestuur en organisatie

1.1 Bestuur

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Naast de reguliere bestuurstaken en de correcte uitvoering van wet- en regelgeving zal het college doorgaan met het proactief ontwikkelen van visies op de toekomst van de diverse beleidsterreinen.

Bestuurlijke vernieuwing 
Besturen kun je niet alleen; hiervoor is verbinding nodig tussen de gemeenschap, de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Een goede samenwerking staat hierbij voorop en is belangrijk bij de uitvoering van onze taken. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Fûnemint foar moarn’ biedt hiervoor de basis. Verder zijn onderstaande ontwikkelingen van belang. 

Visie De Fryske Marren 
In juni 2022 heeft de gemeenteraad de meerjarenvisie ‘Brede Welvaart voor De Fryske Marren, visie tot voorbij 2030’ vastgesteld. Onder brede welvaart verstaan we de kwaliteit van het leven, niet alleen in het hier en nu maar ook voor de generaties na de onze. Daarnaast gaat brede welvaart over de gevolgen van de inrichting van onze samenleving op kwaliteit van leven op andere plekken in de wereld. Die kwaliteit van leven wordt ingedeeld langs economische, sociaal-culturele en ecologische thema’s. Hiermee sluiten we aan bij de Sustainable Development Goals. Er wordt nu gewerkt aan implementatie en borging van de meerjarenvisie.  

Jeugd en jongeren in contact met politiek  
Jeugd en jongeren willen we graag meer betrekken bij gemeentelijke thema’s en actief bij de politiek betrekken. De raadswerkgroep ‘jeugd’ is in een nieuwe samenstelling gestart met het maken van een actieplan. Ook vanuit Wikselwurk wordt gewerkt aan participatie voor deze doelgroep; we zoeken met elkaar de verbinding en samenwerking. 
Samen met onder andere welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kear en de scholen worden komend schooljaar projecten gestart over participatie. 

Rekenkamer 
De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar gemeentelijk beleid. De onderzoeken zijn bedoeld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en uitvoering van de gemeentelijke taken door het gemeentebestuur te beoordelen en de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol. Door gesprekken met raadsfracties kunnen onderwerpen voor onderzoek worden voorgedragen.  Op verzoek van een aantal raadsfracties is het onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet opgestart. In de 2e helft van 2022 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Overeenkomstig het rooster van aftreden eindigt na zes jaar het lidmaatschap van de Rekenkamer. Dit houdt in dat de raad dit jaar opnieuw een procedure moet opstarten om een nieuw lid te werven en te benoemen.  

Inwoners- en overheidsparticipatie (Wikselwurk) 
In november 2021 is de beleidsnotitie ‘Wikselwurk: de Fryske Marrenlijn voor inwoners- en overheidsparticipatie’ vastgesteld door het college. Op 1 juni 2022 heeft de nieuwe raad dit Wikselwurkbeleid vastgesteld. Parallel hieraan is gestart met de vormgeving van het implementatieplan van Wikselwurk. Omdat er tijdelijk geen projectleider is, ligt dit nu even stil. Er is een vacature en de werving hiervan loopt.

Kompas, toolbox en pool van gespreksleiders  
Ondertussen werkt de projectgroep verder aan een aantal onderdelen van het implementatieplan zoals een participatiekompas en een toolbox (met werkvormen). Ook is er voor de zomer gestart met de interne werving van gespreksleiders: zes tot acht medewerkers die interne en externe participatietrajecten gaan begeleiden. In de loop van dit najaar starten we met deze nieuwe gespreksleiderspool, waarbij een opleidingstraject een eerste onderdeel is. De nieuwe projectleider Wikselwurk gaat dit coördineren.

Verbonden partijen 
Op 22 juni 2022 heeft de raad de nota Verbonden Partijen 2022 vastgesteld. In deze nota is een uitwerking opgenomen over de wijzigingen binnen de Wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Door deze wijzigingen ontstaat er meer ruimte voor de raadsleden om hun kaderstellende en controlerende bevoegdheden ten aanzien van onze verbonden partijen beter vorm te geven. Een aantal van deze wijzigingen is op 1 juli direct in werking getreden, maar een ander deel zal binnen twee jaar na inwerkingtreding geïmplementeerd moeten worden in alle gemeenschappelijke regelingen. 

Huisvestingsplan voor centrale huisvesting van bestuur en organisatie op Heremastate  
De architectenselectie voor de centrale huisvesting zal eind oktober plaatsvinden. Het voorlopige ontwerp wordt dan in het eerste kwartaal 2023 aan de raad gepresenteerd. 

Ontwikkeling organisatie 
De ontwikkeling van een organisatie staat nooit stil. Naast omgevingsfactoren die de taakstelling van de gemeente bepalen, kiest een bestuur bijvoorbeeld van een kwaliteit van dienstverlening, vormen van afstemming met de samenleving en prioritering in de opdrachten. De afgelopen jaren zijn bovendien sterk beïnvloed door het Corona virus en nu rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne plus de actuele vraag rond huisvesting van statushouders en mogelijk asielzoekers. Opgemerkt mag worden dat de flexibiliteit in de organisatie hoog is om dergelijke urgente problematieken op te pakken, het verantwoordelijkheidsgevoel is daarbij groot. Als gevolg van extra en nieuwe taken, in combinatie met een (landelijk ook al sterk zichtbare) exploderende arbeidsmarkt, maakt dat de continuïteit van de bedrijfsvoering op onderdelen onder druk komt te staan terwijl er steeds meer verwacht wordt van gemeenten. Wij herijken daarom verschillende elementen van ons arbeidsmarktbeleid en raken daarmee alle facetten van de organisatie. Met het college zullen we in het collegeprogramma bijvoorbeeld meer dan in het verleden kijken naar programmering in jaarschijven. Tegelijkertijd gaan we door met de ingezette organisatieontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16