Programma's

2. Ruimte

Algemeen

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 2

Bedrag

v/n

2.2 Openbare ruimte

Openbaar groen wijkbeheer

-100

n

Regionale uitvoeringsdienst (FUMO)

-50

n

Extra dotatie voorziening wegen

-1.730

n

2.3 Grondbedrijf

Exploitatie gronden algemeen

-400

n

Totaal

-2.280

n

Openbaar groen wijkbeheer 
Bij de storm in het voorjaar is nodige schade ontstaan; 114 bomen zijn omgewaaid evenals 3 Ballenvangers van voetbalvelden en een toegangspoort met kassahokje (Balk). De storm heeft ook het gehele strand bij de Hege Gerzen weggeslagen. De vervanging van de bomen zal plaats vinden in het najaar en de ballenvangers en toegangspoortje met kassahokje zijn direct hersteld. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van de beschikbare budgetten van € 100.000. 

Regionale uitvoeringsdienst 
Uit de voortgang urenbesteding door de Fumo blijkt dat er meer uitvraag is dan begroot. De Fumo voert meer opdrachten uit voor de  gemeente.  Het gaat met name om specialistisch advies op het gebied van geluid en incidentele opdrachten. Daarnaast heeft de FUMO meer uren ingezet op het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De Bbk eindafrekening van 2021 (ontvangen op 2 september 2022) kon niet geheel opgevangen worden met de AGV van 2021 en is deels geboekt op het budget van 2022. Op dit moment wordt verwacht dat het Fumo budget van 2022 met €50.000 wordt overschreden. 

Extra dotatie voorziening wegen 
Op 14 september 2022 is de herijking van het beleidsplan wegbeheer 2020-2024 vastgesteld door de raad. Onderdeel van het besluit is de voorziening wegen op niveau te brengen door een extra storting te doen ter hoogte van € 1.730.000 in 2022.  

Exploitatie gronden algemeen 
We verwachten een jaarrekeningresultaat grondbedrijf van circa € 50.000 positief. In de programmabegroting 2022 is een winstprognose opgenomen van € 450.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2022 verwachten we een nadeel van € 400.000. De winstprognose van 2022 was gebaseerd op de positieve resultaten in het grondbedrijf in de afgelopen jaren. Door extreme kostenstijgingen (zie ook eerder in deze rapportage) is dit niet haalbaar in 2022. Bij de jaarrekening 2022 presenteren wij het definitieve resultaat.

Afwijkingen op kredieten

Bedragen € 1.000

Afwijkingen kredieten programma 2

Bedrag

v/n

Afsluiten

Wandelstrook Tsjamkedykje Balk

69

v

ja

Totaal

69

v

Wandelstrook Tsjamkedykje Balk  
Dit krediet betreft het realiseren van een wandelstrook langs een deel van het Tsjamkedykje in Balk. Dit project had een relatie met Lutsmond Noord, maar dat particuliere project wordt nu anders uitgevoerd. We voeren geen werkzaamheden uit, het project wordt afgesloten. 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16