Programma's

2. Ruimte

2.2 Openbare ruimte

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

• Wij willen de gemeente beheren op een manier die aansluit bij de behoeften van bewoners. Het grondgebied van de gemeente moet een veilige, hele en plezierige omgeving zijn voor iedereen.
• We willen de biodiversiteit in de gemeente vergroten en ziekten en plagen in het groen via natuurlijke vijanden bestrijden. Daarnaast werken wij mee aan het vergroten van de natuurwaarden in onze gemeente.
• We geven ruimte aan mogelijkheden van participatie van inwoners in het beheer van de openbare ruimte.
• We willen een toegankelijke, openbare ruimte waardoor iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen en er kan verblijven.

Areaalbeheer wegen, fiets- en voetpaden en straatmeubilair 
Wij leggen de herijkte meerjaren-onderhoudsprognose voor aan de raad. Dit is inclusief een bijbehorend financieel perspectief. We werken eraan om in Q3/Q4 het areaalbeheer rondom straatmeubilair, belijning en bebording op orde te brengen. 

Onderhoud en rehabilitatie wegen 
In 2021 is de technische staat van het wegenareaal geïnspecteerd en inmiddels is een integraal jaarplan onderhoud wegen 2022 in uitvoering. Voor een aantal wegen is de vervanging uitgesteld in verband met koppelkansen met andere projecten. Dit zijn de Slotmolen in Sint Nicolaasga (project Kade 5-7) , de fietspaden Tramwei en Jousterweg (project Trochfytsrûtes) en de Veenscheiding te Echtenerbrug (project Duimstraat). We houden deze wegen en fietspaden tijdelijk veilig door kleine onderhoudsmaatregelen te treffen. De Doraweg zal in 2022 opgestart worden maar zal worden afgerond in 2023. Mocht Jousterweg niet doorgaan (zie eerdere opmerking over de Trochfytsrûtes) dan beperken we ons slechts tot vervanging. 

Onderhoud en vervanging kunstwerken en oeververbindingen  

  • De voorbereiding van de brug Terkaple heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp.  
  • De vertraging van het vervangen van kleine bruggen in verband met uitgestelde levering van kunststof en andere bouwmaterialen is inmiddels ingelopen. We verwachten alle voorgenomen vervangingen in 2022 te kunnen realiseren. 
  • De renovatie van de Lemstersluis loopt op schema. Echter, gezien de seizoendrukte en de regelgeving vanuit het Wetterskip Fryslân (stormseizoen) liggen de werkzaamheden momenteel stil. De resterende werkzaamheden worden na het stormseizoen (maar voor het vaarseizoen) uitgevoerd en afgerond. 
  • Pont Langweer heeft in maart 2022 een groot onderhoudsbeurt gehad. In verband met moeilijk leverbare elektronica zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond. Wij verwachten voor eind 2022 alle werkzaamheden af te kunnen ronden. Voor de dienstverlening heeft dit geen directe consequenties. 

Bestrijding plagen  
We zien ten opzichte voorgaande jaren een lichte mindering in het aantal eikenprocessierupsen, dit heeft mogelijk een relatie met de droge zomer. Het aantal locaties met Japanse Duizendknoop is licht toegenomen en het aantal Reuzenberenklauwen is met circa 20% afgenomen. Helaas zien we ook mede door het warme weer een sterke groei van exoten in het water.  

Boomziektes in opkomst 
De helft van onze 7000 solitaire essen gaan sterk achteruit. Deze bomen moeten vervangen worden door andere, resistentere soorten bomen. De benodigde middelen zijn verwerkt in een eenmalige aanvraag van renovatie van groen binnen de begroting 2023. 

Droogteschade en stormschade  
De extreem droge zomer blijft niet zonder gevolgen. Nieuwe beplanting en nieuwe bomen welke afgelopen jaren geplant zijn hebben we zo veel mogelijk benodigde water ontvangen. Hierdoor blijft de schade mogelijk beperkt. Het effect hiervan zien we pas in 2023. 

Bij de storm in het voorjaar is nodige schade ontstaan; 114 bomen zijn omgewaaid evenals 3 Ballenvangers van voetbalvelden en een toegangspoort met kassahokje (Balk). De storm heeft ook het gehele strand bij de Hege Gerzen weggeslagen. De vervanging van de bomen zal plaats vinden in het najaar en de ballenvangers en toegangspoortje met kassahokje zijn direct hersteld. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van de beschikbare budgetten van €100.000. 

Onkruidbestrijding op verharding  
Dit jaar wordt de vastgestelde B- kwaliteit over het algemeen gehaald. 

Begraafplaatsen  
Het groen op de begraafplaatsen is sterk verouderd. Om deze achterstalligheid te kunnen inlopen is extra inhuur noodzakelijk gebleken. 

Afval 
Het doel van het nieuwe beleid is om onze inwoners te bewegen hun afvalstromen beter te scheiden en zo nog maximaal 60 kg afval per inwoner te verbranden. Een wijziging om de grijze container eens per drie weken te legen is voorlopig uitgesteld. Via een actieve campagne en monitoring willen we nagaan of de andere maatregelen uit het beleidsplan voldoende effect zullen hebben. Ten opzichte van 2021 is de reductie van zowel restafval en grof huisvuil zichtbaar. In het najaar van 2022 vindt een verder evaluatie plaats. 

Vastgoed 
In Q4 zal het nieuwe levenscyclusbeleid Vastgoed aangeboden worden aan uw raad. Dit beleidsstuk is een actualisatie van het Onderhoudsbeleid DFM. 

TVS Vierde tranche  
Begin augustus hebben wij een positieve beschikking ontvangen op de aanvraag voor de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ vanwege de coronapandemie voor de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. Op het moment van schrijven zijn deze middelen nog niet ontvangen en daarom zullen de financiële gevolgen hiervan in de jaarrekening verwerkt worden.

Doelstelling

Wij willen gemeente De Fryske Marren ontwikkelen door projecten te realiseren.

De ruimtelijke opgaven in de gemeente pakken we projectmatig aan. Dit geldt vooral voor projecten op het gebied van verkeersveiligheid, de openbare ruimte en woningbouw. Hierbij zoeken we altijd de samenwerking met opgaven vanuit het beheer zodat werk met werk wordt gemaakt. Er zijn de afgelopen periode weer veel projecten verder gebracht. De herinrichting van de Middenweg en Bandsloot in Bantega is nagenoeg afgerond. Het appartementencomplex in Balk bij de voormalig garage heeft in mei het hoogste punt bereikt en is al geheel verkocht. In Lemmer is de nieuwbouw aan de Markt afgerond net als het direct aangrenzende openbaar gebied.  

Het definitief ontwerp voor de kruising Huisterheide is verder uitgewerkt en wordt in het najaar uitgevoerd. Ook een aantal kleinere projecten zoals de herinrichting van Lyts Luchtenveld in Joure zijn afgerond. 

We zijn actief bezig met de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties zoals Joure – Wyldehoarne 4 fase 1, Joure – Park Sevenwolden, Oosterzee-West, de Polle in Lemmer, herontwikkeling van bestaande bebouwing in Balk, Broek Zuid  en Lemmer – Tramdyk Oost fase 3. 

Bijzondere aandacht verdient het particuliere project Kade 5 – 7 in Sint Nicolaasga. We verleenden vergunningen voor een appartementengebouw met 20 appartementen en voor 10 grondgebonden woningen. Ook hebben we het gebied bouwrijp gemaakt. Toch zijn de initiatiefnemers nog niet gestart met de bouw van de woningen. Zij hebben aangegeven dat dit verband houdt met de sterk gestegen bouwkosten. Op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten moeten zij uiterlijk in november starten met de bouw. Wij zijn hierover in overleg met initiatiefnemers. 

We bereiden bedrijventerrein Joure – De Ekers 3 fase 2 voor met het opstellen van een ontwerpwijzigingsplan. 

In verband met de voorbereidingen voor de Omgevingswet werken we samen met een extern bureau aan de opstelling van een concept Omgevingsplan voor drie deelgebieden: de kern Joure, het buitengebied Zuid West en het ontwikkelgebied Joure – Wyldehoarne 4B. We doen hiermee de nodige ervaring op met het instrument Omgevingsplan en kunnen steeds verder de diepte ingaan.

Doelstelling

Op iedere plek in onze gemeente voldoet de kwaliteit van bodem, water en lucht aan de daaraan gestelde normen en waarden.

De afgelopen periode is gezamenlijk met onze uitvoeringsdienst FUMO en ketenpartners zoals provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gewerkt aan de kwaliteit van bodem, water en lucht. Dat is gedaan via het instrument van vergunningverlening waarmee voorschriften aan activiteiten zijn verbonden ter borging van een goede kwaliteit. Ook is toezicht uitgevoerd om te controleren of activiteiten voldoen aan de voorschriften ter bescherming van de kwaliteit van bodem, water en lucht. Tot slot is bij meerdere projecten en initiatieven in de fysieke leefomgeving geadviseerd over het aanpassen dan wel verbeteren van het project/initiatief. Redenen hiervoor zijn de heersende kwaliteit van bodem, water of lucht ofwel de noodzaak tot het verbeteren van deze kwaliteit. Hierdoor zijn projecten en initiatieven alsnog mogelijk gemaakt.  

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16