Programma's

2. Ruimte

2.1 Wonen

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

We implementeren de Omgevingswet met betrokkenheid van onze samenleving.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking …. of toch niet? 
De Eerste Kamer heeft in principe ingestemd met de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2023. Toch is verder uitstel niet uit te sluiten. Als de problemen met het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) niet tijdig zijn opgelost, volgt opnieuw uitstel. In november krijgen we hierover duidelijkheid. 

De onduidelijkheid over de datum van inwerkingtreding is lastig  
Zo weten we op dit moment niet waar we van uit moeten gaan voor de Legesverordening: een verordening mede gebaseerd op de Omgevingswet of een verordening zonder die basis? We houden hier rekening mee door twee varianten van de legesverordening te maken. En van welk instrument moeten we uitgaan om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken: een bestemmingsplan of een wijziging van het omgevingsplan. Het instrument ‘bestemmingsplan’ is nog bruikbaar als we voor 1 januari 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Voor een aantal initiatieven gaat dat lukken, voor geheel nieuwe initiatieven lukt dat niet meer. Voor die initiatieven wachten we de besluitvorming van de Eerste Kamer van begin november af voordat we een keuze maken voor het te hanteren instrument: bestemmingsplan of omgevingsplan. Ondertussen kunnen we al wel de benodigde omgevingsonderzoeken (ecologie, archeologie et cetera) uitvoeren; dat moet sowieso. 

We blijven werken aan de zogenaamde minimale acties 
Deze acties moeten we klaar hebben voordat de wet in werking treedt. Eén van de minimale acties is een verordening Nadeelcompensatie, die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld. In het laatste kwartaal leggen we voorstellen aan de raad voor over onder andere de legesverordening, de commissie ruimtelijke kwaliteit, delegatie van vaststellen van delen van het omgevingsplan en adviesrecht en participatie bij aanvragen om vergunning om van het omgevingsplan af te wijken.  

We zijn bezig met het inrichten van werkprocessen, onder andere met het proces ‘van initiatief naar besluitvorming over vergunningverlening’. We hebben nog geen ervaring kunnen opdoen met de nieuwe werkprocessen. Daar zullen we het laatste kwartaal nog een behoorlijke slag in moeten maken. Dit laatste geldt ook voor een vervolg van het opleidingstraject van onze medewerkers. 

De raad kan de omgevingsvisie nog dit jaar vaststellen 
We werken op dit moment aan een voorstel daartoe, waarbij wij onder andere ingaan op de zienswijzen die zijn ingediend. 

We werken verder aan het omgevingsplan 
Een deel van de werkzaamheden voor het omgevingsplan is inmiddels aanbesteed. 

Doelstelling

We werken aan een duurzame gemeente en nemen onze verantwoordelijkheid binnen de opgaven en taken van de energietransitie.

Het duurzaamheidsprogramma bestaat (inclusief de warmtevisie) uit vijf pijlers:  

1 Energietransitie en duurzame mobiliteit 
2 Toekomstbestendige omgeving (klimaatadaptatie) 
3 Circulaire economie 
4 Sociale duurzaamheid 
5 Warmte-uitvoeringsplannen (De Fryske Marren aardgasvrij) 

Aan de hand van deze pijlers geven wij een overzicht van de ontwikkelingen binnen het programma.  

1. Energietransitie en duurzame mobiliteit  
In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende jaren. De insteek is om de samenwerking tussen gemeenten – Provincie – Wetterskip – mienskip te formaliseren. De huidige structuur met gedeeld opdrachtgeverschap ((gemeente)- secretarissen), regiegroep, bestuurlijk overleg, ambtelijk overleg en werkgroepen blijft bestaan. Nu de colleges rond zijn, moet ook worden bepaald welke gemeente een bestuurder afvaardigt in de regionale regiegroep. 

De Fryske Marren heeft steeds meer inzicht in haar eigen CO2 – uitstoot. De tool die voor dit inzicht zorgt, is de CO2-Prestatieladder. Afgelopen juni is onze organisatie de derde gemeente in Nederland die op het vierde niveau van de ladder is gecertificeerd. Kenmerkend voor het vierde niveau is dat we nu ook onderzoek doen naar en sturen op de uitstoot van de ketenpartners.  

In december 2021 is de Friese laadpaal-concessie ‘live’ gegaan. Op deze wijze kunnen inwoners die hun elektrische auto niet aan huis kunnen laden, een openbare laadpaal aanvragen. Inmiddels zijn meer dan 24 aanvragen gehonoreerd en worden deze palen in de komende maanden geplaatst.  

Er zijn 17 aanvragen ingediend voor de realisatie van kleine windmolens. Inmiddels is één vergunning verleend. Aan de overige aanvragen wordt gewerkt. 

2. Toekomstbestendige omgeving (klimaatadaptatie)  
In juli van dit jaar is de subsidieregeling “groen – en blauwe maatregelen” opengesteld. Inwoners en ondernemers kunnen een aanvraag voor subsidie indienen om onder meer het dak te vergroenen of een regenton aan te schaffen.  

Daarnaast werken wij in de komende periode aan een nieuwe Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De LIOR krijgt een update zodat alle, recent vastgestelde beleidsnotities, aan de LIOR worden toegevoegd. Hierbij houden we ook rekening met klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid.    

In 2022 beheren we de bermen, extensieve grasvelden en het stedelijk water op een ecologische wijze, waardoor we de biodiversiteit willen vergroten. 

3. Circulaire economie 
Op basis van bestaande programma’s en visies (o.a. duurzaamheidsprogramma, visie brede welvaart) stellen we het uitvoeringsprogramma circulaire economie op. We verwachten dit in Q1 2023 af te ronden. Er ligt hierbij ook een duidelijke koppeling met “afval”. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma pakken we enkele ‘losse’ projecten op: 

Wij doen als eerste Friese gemeente mee aan de ‘E-waste race’ van Race Against Waste. Tien basisscholen gaan met elkaar de strijd aan om in 4 weken tijd (maart/april 2023) zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.  De E-waste Race draagt bij aan de afvalcampagne (gescheiden inzamelen) en creëert bewustzijn dat afval een grondstof is (afvalvrije scholen).  

We gaan dit jaar bedrijfskleding voor de buitendienst aanbesteden. Wij zijn een  marktconsultatie gestart waarvoor we verschillende (regionale) kledingleveranciers hebben uitgenodigd. Met deze marktconsultatie willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de marktpartijen om invulling te geven aan ons doel: comfortabele, degelijke en circulaire bedrijfskleding leveren. Naar verwachting vindt de daadwerkelijke aanbesteding in Q3/Q4 2022 plaats.  

4. Sociale duurzaamheid 
In de komende maanden ronden we de witgoedregeling af, waarna we deze vaststellen. Hiermee maken we het mogelijk dat een gedeelte van de inwoners van De Fryske Marren hun energie-slurpende witgoed-apparaat inleveren en laten vervangen voor een zuinig exemplaar. De financiën voor deze regeling zijn afkomstig van het Rijk. Er is namelijk een Specifieke Uitkering (SPUK) aanpak energiearmoede. Deze uitkering bedraagt ongeveer 517.000 euro en we moeten deze uitkering voor 31 december 2023 besteden. 
De komende maanden geven we naar verwachting ook invulling aan een door de raad ingediend amendement af met betrekking tot kleine duurzaamheidsleningen. 

5. Warmte-uitvoeringsplannen  
Inmiddels zijn er 7 inwonersinitiatieven die we ondersteunen bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit zijn Balk, Terherne, Elahuizen, Boornzwaag, Oudehaske, Bakhuizen en Haskerveenpolder (BiosgasHub).  

Voortgang van de projecten
Voor het project Eigen warmte Balk (heette eerst Warmtenet Balk) is een haalbaarheidsonderzoek afgerond. Hieruit blijkt een aardgasvrije warmtevoorziening haalbaar en betaalbaar door rond de kern een warmtenet aan te leggen en daarbuiten in te zetten op individuele warmtepompen. Het project richt zich nu op vervolgonderzoek, communicatie en het betrekken van het dorp. Hiervoor hebben we de Energie coöperatie Gaasterland dit jaar een subsidie verstrekt van 175.000 euro. 

Voor Terherne werken we samen met de energie coöperatie de Poask aan uitvoering van een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of het dorp met een warmtenet op aquathermie kan worden verwarmd. Samen met de provincie werken we aan een subsidieaanvraag bij Interreg Northsea om Europese co-financiering te verwerven en internationaal kennis uit te wisselen.  

Voor de BiogasHub Haskerveenpolder is een haalbaarheidsstudie afgerond. Inmiddels zijn er 16 boeren die mee willen doen door op eigen erf een mono-mestvergister te plaatsen. Jacobs Douwe Egberts wil het biogas af gaan nemen. Wij hebben de benodigde omgevingsvergunningen verleend. Door initiatiefnemers is een B.V. opgericht en is SDE-subsidie aangevraagd. Samen werken we de komende tijd aan inpassing van de biogasleiding en het organiseren van financiering. Met de provincie is afstemming over de bijdrage van het project aan stikstofreductie. 

De andere 4 projecten zijn kleinschaliger en richten zich vooral op individuele maatregelen per woning. Bij deze projecten werken we aan communicatie en ondersteuning richting inwoners. 

In de Friese stuurgroep Aquathermie werken we samen met andere Friese overheden aan een gezamenlijke ambitie op gebied van aquathermie en het werven van Europese fondsen. Samen met de verschillende teams binnen onze organisatie onderzoeken we koppelkansen, zowel in het fysieke als het sociaal domein. Verder hebben wij een onderzoek uitgezet naar een innovatief aquathermie systeem. Ook zijn we een online dashboard aan het maken waarmee inwoners inzicht krijgen in de mogelijkheden in hun eigen dorp. 

(Verduurzamen) gemeentelijk vastgoed 
Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is feitelijk geen pijler onder het programma duurzaamheid maar verdient wel aparte aandacht. De volgende ontwikkelingen zijn te melden: 

Op 2 augustus hebben wij de  ‘Routekaart Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed DFM’ vastgesteld en aangeboden aan uw raad. In deze routekaart gaan wij in op de planning, de kosten en de resultaten in milieuwinst van de verduurzaming. Ondertussen is het verduurzamingsproject van Swimfun in Joure deze zomer deels afgerond. De niet complete afronding is veroorzaakt door (corona gerelateerde) leveringsproblemen en kostenstijgingen.  

Gemeente de Fryske Marren is aangesloten bij de coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF). Deze partij neemt de inkoop van energie voor de Friese overheden voor haar rekening. Als gevolg van het vijfde sanctiepakket moeten we in oktober 2022 het contract met Gazprom opzeggen. Dit betekent dat we opnieuw gas moeten in kopen tegen een (veel) minder gunstige prijs. Niettemin is door de minister van Energie en Klimaat uitstel verleend tot minstens 31 december 2022. In de komende maanden wordt duidelijk of überhaupt het contract met Gazprom, dat loopt tot 31 december 2023, moet worden opgezegd.  

Doelstelling

Een toekomstbestendige agrarische sector.

Funderingsproblematiek veenweide 
Eén van de maatregelen uit het Veenweideprogramma 2021-2030 richt zich op het aanpakken van funderingsproblematiek. Op dit moment worden vanuit het Veenweideprogramma (beperkte) maatregelen genomen om kennis, informatie en advisering over funderingsschade te bevorderen.  
In het programma is afgesproken dat in 2022 gemeenten, waterschap en provincie een besluit nemen over de funderingsaanpak, waarin aanvullende maatregelen worden voorgesteld. De nog vast te stellen ontwerp-funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân geeft hier invulling aan. 

Na behandeling door de colleges van de zeven gemeenten, het bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten om een vervolg te geven aan de ontwerp-aanpak, is deze op basis van de provinciale inspraakverordening zes weken (5 september 2022 tot 15 oktober 2022) door de provincie ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben dan gelegenheid zienswijzen in te dienen. Via een reactienota worden de ingediende zienswijzen behandeld (wel of niet overnemen in de definitieve aanpak). 

In 2021 is gestart met een Funderingstafel die onafhankelijk advies geeft over hoe om te gaan met funderingsschade. De Funderingstafel bestaat uit belanghebbenden en deskundigen uit het veenweide gebied. Na verwerking van zowel het advies van de Funderingstafel als de inspraak, wordt de definitieve funderingsaanpak in december voor vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en aan de gemeenteraden van de zeven veenweidegemeenten. 

In de ontwerp-aanpak is het advies van de Funderingstafel nog niet meegenomen. Dit is niet mogelijk gebleken gezien het proces en de afspraak dat eind 2022 een besluit wordt genomen over de funderingsaanpak. Er is afgesproken dat het advies van de Funderingstafel een ‘ status aparte’ krijgt, hier zal bij het opstellen van de definitieve versie van de aanpak dan ook extra aandacht voor zijn. 

Landbouw 
Met betrekking tot de landbouw in onze gemeente is een aantal ontwikkelingen te noemen. Deze ontwikkelingen staan vaak niet op zichzelf maar raken ook andere beleidsterreinen.

Wij zijn via gebiedsprocessen betrokken bij de landbouwtransitie. Dit doen we in de Brekkenpolder, Haskerveenpolder, Langweer en de Huitebuursterbuitenpolder. Met waterschap en provincie zijn we momenteel druk bezig om te bezien of deze projecten binnen bestaand beleid zijn te realiseren of dat daarbij gemotiveerd kan worden afgeweken van bestaand beleid. Dit omdat zoveel mogelijk opgaven zoals de regionale energie strategie, biodiversiteit, recreatie en toerisme worden meegenomen in de gebiedsprocessen.  

Het project “composteren bij de boer”, waarbij boeren uit de Echtenerveenpolder door middel van compostering van bermmaaisel en hekkelspecie hun bodem willen verbeteren, is inmiddels van start gegaan. Wij leveren bermmaaisel. 

Ook wordt een verzoek van een agrariër voor agroforestry behandeld. Hierbij wordt veeteelt afgewisseld met het verbouwen van plantaardig voedsel, zoals noten en bessen. Door deze beplanting langs de slootkanten te plaatsen verbetert de waterkwaliteit (KRW) van de sloten en zorgt dit ook voor een co2 reductie. 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied zal behoorlijke impact op bovenstaande projecten hebben. In overleg met de provincie wordt bekeken hoe dit door werkt in deze projecten. 

We hebben een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd met een regeling voor een spuitvrije zone van 50 meter tot gevoelige gebouwen (o.a. woningen). We hebben op het voorontwerpplan verschillende (negatieve) reacties gekregen. Een andere mogelijkheid om de overlast te beëindigen is een convenant met afspraken met belanghebbenden. We zijn hierover nog in overleg met vertegenwoordigers van de agrarische sector. Dit laat onverlet de bestemmingsplanprocedure moet worden afgerond. 

Doelstelling

Het behouden en versterken van de karakteristieken en kwaliteiten van het veenweidegebied.

Doelstelling

We willen de gemeente ontwikkelen in samenhang en in evenwicht met de aanwezige (landschappelijke en cultuurhistorische) waarden.

De aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn voor ons belangrijke ingrediënten bij de ontwikkeling van plannen. Ook bij het meedenken en toetsen van  initiatieven van  derden is dit een belangrijk onderwerp. Hierbij gebruiken wij onder andere de landschapsbiografie Sûdwesthoeke. 
Ook in de omgevingsvisie die we dit jaar ter vaststelling aanbieden worden, zoals de Omgevingswet voorschrijft, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden beschreven. Deze worden gebruikt als handvat voor ontwikkelingen. 

Doelstelling

Het zorgen voor duurzame kernen en wijken waar inwoners van De Fryske Marren kunnen wonen.

De woonopgave is één van de belangrijkste thema's waar we voor staan. Deze opgave gaat over het zorgen voor voldoende woningen en betaalbare woningen in zowel de huur- als koopsector. Ook ligt er een belangrijke opgave in de verduurzaming van woningen. Wij zijn samen met diverse stakeholders gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie voor deze raadsperiode. Wij zijn voornemens om deze in de eerste helft van 2023 aan u voor te leggen. In deze woonvisie zullen wij ook aandacht besteden aan de kansen voor starters in onze gemeente. Wij hebben in het eerste kwartaal een eerste inventarisatie van woningbouwinitiatieven in de dorpen laten uitvoeren, naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie. De resultaten leggen wij in Q4 aan u voor. 
Op dit moment werken we actief aan circa 65 woningbouwprojecten. Via onze woningbouwmonitor verschaffen we inzicht in de voortgang van deze projecten. 
Het Rijk heeft de Nationale Bouw- en Woonagenda opgesteld. Op basis van deze agenda sluiten provincie en het Rijk naar verwachting  in oktober 2022 zogenaamde prestatieafspraken. In de zomer is hiervoor een inventarisatie gemaakt van alle woningbouwprojecten in Friesland. Wij  hebben daarin onze projecten uit het Uitvoeringsprogramma Wonen, ingebracht. Wij zullen de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie in het najaar omzetten in een regionale woondeal die wij aan u zullen voorleggen in het eerste kwartaal van 2023. De ‘taakstelling huisvesting statushouders’ hebben wij in het 1e half jaar van 2022 bijna volledig kunnen invullen. De van ons gevraagde huisvesting van Oekraïense ontheemden is met succes ingevuld, mogelijk dat hier nog meer actie op nodig is. Bij de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Woningbouw dat wij tezamen met de woonvisie aan u voorleggen zullen wij ook aandacht besteden aan welke oplossingsrichtingen er denkbaar zijn, bijvoorbeeld meer flexibele woonconcepten voor de toekomst. 

Doelstelling

De bebouwde leefomgeving en ruimtelijke ordening is leefbaar, veilig en bevordert de gezondheid.

In het eerste kwartaal van 2022 zette de opwaartse trend door voor wat betreft het aantal ingediende omgevingsvergunningaanvragen. In het tweede kwartaal van 2022 stabiliseerde het aantal ingediende omgevingsvergunningaanvragen zich enigszins maar ten opzichte van de voorgaande jaren is het nog steeds een hoog aantal. Het hoge aantal omgevingsvergunningaanvragen betekent een hogere workflow voor de (juridische) vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Verder zien wij een forse toename van de vooroverlegplannen. Op 1 januari 2023 wordt met de komst van de Omgevingswet het wettelijke stelsel vernieuwd. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Wij verwachten daarom dat veel initiatiefnemers in de laatste twee maanden van dit jaar nog vergunningaanvragen indienen. 

Naast het hoge aantal omgevingsvergunningaanvragen is er ook sprake van een toename van klachten en handhavingsverzoeken. Bij klachten moeten we denken aan overlastsituaties, afvaldumping en foutgeparkeerde voertuigen. Bij handhavingsverzoeken gaat bijvoorbeeld om strijdig gebruik van gronden en gebouwen of bouwen in afwijking van of zelfs zonder vergunning. 

Naast de feitelijke vergunningverlening, het toezicht houden en de handhaving werken wij beleidsmatig aan de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van de bebouwde leefomgeving. De verwachting is namelijk dat wij in Q4 van 2022 het VTH-beleid fysieke omgeving 2023 – 2026 vaststellen en vervolgens ter kennisgeving aan u voorleggen. In het VTH-beleid benoemen wij voor de komende jaren de prioriteiten in relatie tot de VTH-taken. Het VTH-beleid sluit aan bij de Omgevingsvisie en voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). 

Wat betreft de Wet kwaliteitsborging (Wkb) draaien wij binnen de gemeente samen met aannemers, externe kwaliteitsborgers en een architectenbureau vijf proefprojecten. Op deze wijze wordt informatie verzameld om inzicht te krijgen in de werkwijze van de Wkb. Inmiddels zijn vier van de vijf proefprojecten afgerond. Momenteel werken wij aan de evaluatie van de proefprojecten. De verwachting dat in Q4 van 2022 het evaluatierapport op bestuurlijke route gaat. 

Tot slot werken we aan de inrichting van de applicatie Centric2Leefomgeving (CLO), die de bestaande applicatie GISVG vervangt zodra de Omgevingswet en de Wkb in werking treden. In CLO wordt de processen gebouwd voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

BOSS: bewegen, ontmoeten, spelen en sporten 
De eerste stappen voor een integraal speelbeleid zijn genomen, namelijk de methode BOSS (Bewegen Ontmoeten, Spelen en sporten). Begin 2023 ligt er een visie en uitwerking voor de gemeente. Bij de totstandkoming van de visie en strategie BOSS betrekken we dit jaar inwoners (volwassenen en kinderen) Er is een enquête uitgezet en er zijn twee uitwerkingspilots gestart in september, namelijk in Lemmer en Bakhuizen. Met de methode Boss kunnen we op een integrale manier de harmonisatie van het beleid speelvoorzieningen vorm geven in combinatie met enkele gezondheidsthema’s. 

Met BOSS willen we zorgen voor een betere afstemming, herkenbaarheid en professionaliteit van initiatieven op het gebied van beweging en samenzijn. Een belangrijk uitgangspunt is voor elk dorp en elke wijk te kijken naar centrale speel- en ontmoetingsplekken. Ook is het de bedoeling om straatplekken te veranderen in aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken, met plaats om te zitten en met natuurlijke objecten waar kinderen op kunnen spelen. Samen met de inwoners willen we aan de slag met de aanpak van speel- en ontmoetingsplekken, om eenzaamheid tegen te gaan, gezondheid te versterken en buitenspelen te stimuleren.  

Doelstelling

Behoud en herstel van gemeentelijke monumenten.

 In Q2 hebben wij verder gewerkt aan het herijken van de gemeentelijke monumentenlijst. In eerste aanleg was het de prognose dat de procedure in de eerste helft 2022 kon worden afgerond. Doordat het in de praktijk meer werk bleek te zijn dan was ingeschat, koersen we nu op afronding eind 2022. Voor veertig objecten loopt de procedure voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. 
Op basis van het Plan van Aanpak Kerkenvisie is in het tweede kwartaal een enquête uitgezet. Met deze enquête zijn eigenaren van kerkgebouwen bevraagd over onderhoudstoestand, toekomstverwachting en nevengebruik van kerkgebouwen. Het uitzetten van de digitale enquête en de verwerking daarvan wordt gedaan door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en gefaciliteerd door de provincie Fryslân. Op basis van de uitkomsten van de enquête stelt Steunpunt Monumentenzorg een analyse op wat de toekomstverwachting is van de kerkgebouwen in onze gemeente.  

Doelstelling

We willen een doelmatig, veilig en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem realiseren.

Risicoanalyse wegennet 
Het opstellen van de risicoanalyse voor de gemeentelijke wegen kostte meer tijd dan verwacht. De analyse wordt in september/oktober opgeleverd met daarbij een concept-uitvoeringsplan met maatregelen. Het hebben van een risicoanalyse is een voorwaarde voor het verkrijgen van rijkssubsidiegelden. Subsidiegelden moeten voor 1 oktober 2022 aangevraagd worden. Een aanvraag hiertoe hebben we gedaan.         

Fiets(veiligheids)maatregelen 
In het najaar gaan we fietsveiligheidsmaatregelen uitvoeren op de Lange Dijk/Kampweg/Heerenweg in Rotsterhaule-Ouwsterhaule, Murnserdyk in Mirns en op de Scheen en Haskerveldweg in Joure. Ook wordt de komgrens bij Scharsterbrug aangepast. Deze maatregelen vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma Fietsveiligheid 2020-2023. De komende tijd pakken we de geplande fietsveiligheidsmaatregelen voor de Harddraversweg te Joure, het Westeind te Oosterzee en de Lange Hoek/Trophorne te Elahuizen op. Voor fietsmaatregelen bij de komgrens Scharsterbrug en op Harddraversweg te Joure heeft de provincie onlangs een financiële bijdrage toegekend. Ook heeft de provincie een subsidiebijdrage toegekend voor aanpak fietspad langs de Haskerveldweg te Joure en het fietspad Haverkamp/Lange Jerden/Wijcklerweg te Sloten.  

Voor het uitvoeren van doorfietsroutes op het traject Joure-Heerenveen en Joure-Sneek hebben we nog een fors financieel tekort. Dit is onder meer een gevolg van stijgende kosten en het vervallen van rijkssubsidiegelden. Het ministerie heeft te kennen gegeven niet mee te willen werken aan het verlengen van de uitvoeringstermijn tot eind 2023 om de toegekende rijkssubsidiegelden te kunnen verzilveren. De vertraging is voor een belangrijk deel veroorzaakt door onzekerheid over de provinciale bijdrage; de provincie heeft onlangs de subsidieregeling 'Trochfytsrûtes' vastgesteld. We zijn met de provincie in gesprek over de (on)mogelijkheden van uitvoering van de doorfietsroute en mogelijk een gezamenlijke acties van provincie en gemeente naar de Minister toe. 

Parkeer- en verkeerssituatie Lemmer 
We overwegen om een parkeerschijfzone in te voeren in de woonwijk rond de Parkstraat in Lemmer. Betrokken bewoners zijn hierover geïnformeerd. Voordat we definitief tot het invoeren van een parkschijfzone overgaan, laten we de huidige parkeersituatie in Lemmer eerst monitoren. Dit zogenaamde parkeerbezettingsonderzoek vindt plaats in de tweede helft van 2022. Afhankelijk van reacties uit de buurt en de uitkomsten van dit onderzoek, besluit het college om al dan niet definitief een parkeerschijfzone (met ontheffingsmogelijkheid) in te stellen.  

Verkeerseducatie 
Door de coronapandemie heeft verkeerseducatie op een laag pitje gestaan, maar inmiddels zijn we hier weer mee bezig. Zo hebben we een activiteitenplan waarvan een aantal activiteiten inmiddels zijn uitgevoerd. Voor het najaar staat nog een aantal activiteiten op de planning waaronder de rijvaardigheidstraining en de cursus ‘bijtanken en oppoetsen’. 

Openbaar vervoer 
De provincie is druk bezig met de voorbereidingen van de aanbesteding voor de nieuwe bus-concessie 2024-2034. Uitgangspunt hierbij is een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer op de hoofdstructuur en maatwerk in de landelijke gebieden. Wij volgen dit op de voet en blijven aandacht vragen voor de bereikbaarheid van en leefbaarheid in dorpen via een betaalbaar en aantrekkelijk OV-busnetwerk. 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16