Programma's

2. Ruimte

2.3 Grondbedrijf

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Wij zetten ons in voor een commerciële exploitatie van gronden en het juridisch borgen van grond gerelateerde contracten.

Tot en met augustus hebben wij 14 woningbouwkavels verkocht. Voornamelijk in de plannen Broek Zuid, Nij Sân Rotten in Rottum en Boslust Noordoost in Balk. Gezien deze resultaten en de nog lopende reserveringen verwachten we dit jaar het aantal kavels te verkopen waarmee in de grondexploitaties is gecalculeerd (44 kavels).  

In de eerste 8 maanden verkochten we 46.370 m2 bouwgrond voor bedrijven. Dit is over het geheel 
genomen boven de prognoses, al verschillen de verkoopresultaten per bedrijventerrein. 

Na de verlotingen vorig jaar, zijn dit jaar voor een groot deel de betreffende verkopen gerealiseerd van de plannen Boslust Noordoost in Balk en Nij Sân Rotten in Rottum. Dit verloopt voorspoedig. 

We werken momenteel aan de planvorming van de woningbouwplannen Wyldehoarne 4, Sevenwolden, Broek Zuid fase 2 in Joure, de derde fase van Tramdijk Oost in Lemmer en het bedrijventerrein De Ekers 3B. In 2023 verwachten we hiervan de eerste verkoopresultaten.  

Bij het opmaken van de jaarrekening herrekenen wij alle grondexploitaties integraal (kosten én opbrengsten). Om eerder inzicht te krijgen in de uitkomsten van de jaarrekening 2022 lichten we bij de najaarsrapportage de lopende grondexploitaties op hoofdlijnen toe met een quickscan. Deze quickscan baseren we op de resultaten van de eerste 8 maanden en de verwachting van de komende 4 maanden van dit jaar. Nadat wij in 2021 al geconfronteerd werden met een forse stijging van de kosten van het bouw- en woonrijpmaken lijkt dat in 2022 weer het geval. Hoewel er grote onzekerheid is over de verdere ontwikkeling van het prijsniveau zijn wij bij de quickscan op basis van voorlopige cijfers van het CBS uitgegaan van een kostenstijging over 2022 van 15%. Dit heeft gevolgen voor de eindprognoses van de verschillende exploitaties. Vooral van plannen waar we nog veel werkzaamheden moeten uitvoeren zullen we de resultaatprognose naar beneden toe moeten bijstellen. Per saldo blijven de prognoses overigens positief.  

Sinds enige jaren is voorgeschreven dat wij volgens de POC-methode (percentage of completion) tussentijds winst moeten nemen. Deze methode zorgt er voor dat we gedurende de looptijd van een exploitatie, afhankelijk van de mate van realisatie, jaarlijks een deel van de winst nemen. Nu de prognoses door de kostenstijgingen bijgesteld moeten worden zullen ook al genomen winsten van sommige exploitaties deels gecorrigeerd moeten worden. Daarnaast zijn er ook exploitaties met een positieve tussentijdse winstneming en plannen die met een positief resultaat definitief kunnen worden afgesloten. Per saldo prognosticeren wij de winstnemingen en correcties op winstnemingen op € 228.000 (positief). Dit bedrag komt ten gunste van jaarresultaat van 2022. Het  aanpassen van de exploitaties heeft ook gevolgen voor de verliesvoorziening. Op basis van de quickscan zal hier een bedrag van € 175.000 aan toegevoegd moeten worden. Deze dotatie komt ten laste van het jaarresultaat van 2022. 

Met de gerealiseerde en de nog te verwachten grondverkopen bewerkstelligen we dit jaar een verdere verlaging van de boekwaarde van onze grondexploitaties als geheel van ruim € 4,8 miljoen naar circa € 1 miljoen. In 2021 nam de boekwaarde al af van 17,6 naar € 4,8 miljoen. Met deze afnames nemen de rentelasten en de financiële risico’s af. 

Het financiële jaarresultaat van de grondexploitaties wordt bepaald door een aantal, eerder in deze rapportage genoemde, elementen. Resumerend is onze prognose dat het resultaat over het jaar 2022 circa € 50.000 (positief) zal bedragen. In het kader van het Herstelplan Algemene reserve is voor het jaar 2022 een positief resultaat van € 450.000 in de begroting opgenomen. Ten opzichte van de begroting zal het resultaat dus € 400.000 (negatief) bedragen. Zoals eerder in deze rapportage al is toegelicht, is dit vooral te wijten aan kostenstijgingen. Bij de jaarrekening presenteren wij het definitieve resultaat. 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16