Inleiding

Hoofdlijnen

5. Sociaal domein

We geven uitvoering aan preventief jeugdbeleid, mantelzorgbeleid, het ondersteunen van vrijwilligerswerk en inclusiebeleid. Het welzijnswerk voert haar opdracht uit en wordt zichtbaarder in onze gemeente.

Inwoners ontvangen ondersteuning in het meedoen in de samenleving door passende Wmo-maatwerkvoorzieningen. Er blijft sprake van een stijging van het gebruik doordat inwoners langer thuis wonen, het abonnementstarief, vergrijzing en toename van psychische belemmeringen.
We voeren een inkoopproces uit voor de voorzieningen individuele begeleiding en dagbesteding.

Kinderen, jongeren en hun ouders die dat nodig hebben krijgen hulp en ondersteuning om veilig en gezond te kunnen opgroeien. Het gebruik van de maatwerkvoorzieningen en specialistische jeugdhulp lijkt te stabiliseren.

Het aantal inwoners dat een inkomensvoorziening nodig heeft blijft relatief laag. De inzet van de instrumenten re-integratie en sociale activering zorgt voor het vinden van een passende baan of op een andere manier zinvol deelnemen aan de samenleving. Wij voeren veel tijdelijke maatregelen uit op het gebied van inkomensvoorziening, denk bijvoorbeeld aan de energietoeslagen.
Empatec ontwikkelt zich tot een Leer-werkbedrijf. De gemeenschappelijke regeling wordt aangepast.
We geven uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering en hebben daar een passend aanbod voor gecontracteerd.
Er is opvolging gegeven aan de opdracht om meer statushouders huisvesting te bieden. We bieden extra ondersteuning aan inwoners die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire. We verstrekken leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne.
Het aantal aanmelding bij schuldhulpverlening stijgt. Dat komt door vroegsignalering en omdat meer inwoners geraakt worden door de energiecrisis en de hoge inflatie.

We maken een lokaal beleidsplan gericht op sociale veiligheid, mensenhandel en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

We voeren ons beleidsplan Gezondheid uit. Om inwoners en betrokkenen daarover te informeren wordt een campagne opgestart; ‘Gezond je ding doen’.

De resultaten van het koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning worden geïmplementeerd. Er worden diverse inkooptrajecten uitgevoerd door Sociaal Domein Fryslân. Onze betrokken adviesraad sociaal domein heeft diverse adviezen uitgebracht.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16